Úvodní stránka-kontakt

Toto je výchozí stránka Vašeho webu. Web můžete jakkoli upravovat, přebytečné stránky smazat či přepsat.

Strukturu webu změníte upravením hlavního menu
viz tlačítko "upravit menu"

Kontaktní údaje:

Email - ttcroudnice@centrum.cz

Telefon - 721 200 768

Stanovy TTC Roudnice n. Labem

STANOVY TTC ROUDNICE NAD LABEM, Z. S.

§ 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.   Spolek  se nazývá plným jménem Table tennis club Roudnice nad Labem, založený v roce 1947. V běžném styku se používá zkrácený název TTC Roudnice.

2.   Spolek je dobrovolným samosprávním sdružením občanů za účelem uspokojování zájmu o sport, zejména stolní tenis.

3.   Spolek má postavení právnické osoby se sídlem v Roudnici nad Labem a s působností na území České republiky.

                                                                         § 2

CÍLE ČINNOSTI

1.   Základním cílem spolku je vytváření podmínek pro uspokojování zájmů jeho členů o stolní tenis, udržování společenských styků mezi jeho členy a ochrana jejich společných potřeb a práv vůči ostatním fyzickým a právnickým osobám.

2.  K dosažení tohoto cíle zejména:

    · Organizuje a zajišťuje závodní a rekreační činnost svých členů.

    · Přihlašuje své členy k účasti na mistrovských a pohárových soutěžích, turnajům a přátelským utkáním v České republice nebo v zahraničí.

    · Pořádá vlastní turnaje, spoluorganizuje soutěže a turnaje vypsané svazem stolního tenisu.

    · Pořádá společenské akce pro své členy a veřejnost.

    · Dobrovolně se sdružuje a spolupracuje s českými sportovními organizacemi.

§ 3

ČLENSTVÍ

1.   Členství ve  spolku je dobrovolné.

2.   Členem spolku se může stát každý občan České republiky, který  souhlasí se zněním těchto stanov.

3.   Členem spolku se může stát i cizí státní příslušník,  který žije na území České republiky a má povolení k pobytu.

4.   Děti do 15 let se mohou stát členem spolku jen se souhlasem některého z rodičů anebo jejich zákonného zástupce.

5.   Členem spolku se může stát právnická osoba se sídlem na území České republiky.

6.   Členové spolku jsou:

    · čestní

    · zakládající

    · činní

    · přispívající 

7.   Čestným členem může spolek jmenovat občana, který se zvlášť významným způsobem zasloužil o spolek anebo o český stolní tenis.

8.   Zakládajícím členem se může stát občan, který alespoň 2x věnuje spolku finanční příspěvek, jehož minimální výši stanoví valná hromada.

9.   Činným a přispívajícím členem je občan, který byl přijat výborem za člena a platí roční členský příspěvek stanovený valnou hromadou.

10.  Členem zakládajícím, anebo přispívajícím se může stát i právnická osoba.

11.  Přihláška za člena spolku je písemná. Její součástí je doklad o zaplacení spolkového příspěvku u členů činných a přispívajících a finančního příspěvku u členů zakládajících.

12.  Přijetí nového člena schvaluje výbor spolku.

13. Činným anebo přispívajícím členům spolku může výbor stanovit zkušební dobu v max. délce půl roku. Po jejím uplynutí výbor členu oznámí, že je přijat anebo písemně zamítne jeho přihlášku a to i bez udání důvodu.

14.  Členství ve spolku zaniká:

    · Vystoupením člena ze spolku

    · Vyloučením člena ze spolku

    · Vyškrtnutím

    · Úmrtím

    · Zrušením členské právnické osoby

    · Zrušením spolku 

15.   Člen může na základě svého dobrovolného písemného rozhodnutí doručeným výboru kdykoliv ze spolku vystoupit.

16.    Člen může být vyloučen ze spolku pokud:

    · Závažným způsobem porušil kázeň ve spolku.

    · Opakovaně porušil kázeň ve spolku, ačkoliv byl před tím pro její porušení napomenut

    · Jednal proti zájmům spolku

    · Provinil se proti myšlenkám cti, humanismu a demokracie

    · Závažným způsobem anebo opakovaně porušil tyto stanovy.

 

17.   Členství ve spolku zaniká vyškrtnutím při nezaplacení spolkového příspěvku a to až po písemné upomínce výborem, s upozorněním na vyškrtnutí.

18.   Rozhodnutí o vyloučení anebo vyškrtnutí musí být doručeno osobně, doporučeným dopisem anebo elektronickou poštou (emailem).

 19.  Vyloučený anebo vyškrtnutý se může odvolat k příští valné hromadě. Odvolání nemá odkladný účinek.

20.   Zánikem členství, vystoupením, vyloučením anebo vyškrtnutím nezaniká povinnost zaplatit spolkový příspěvek anebo jiné dlužné částky spolku.Výbor může rozhodnout o jejich vymáhání i soudní cestou.

§ 4

PRÁVA ČLENŮ

1. Člen spolku má právo:   

    · Účastnit se sportovní a společenské činnosti spolku

    · Účastnit se valné hromady

    · Účastnit se schůze výboru, pokud se jedná o něm.

    · Uplatňovat svoje názory, kritiku a návrhy.

    · Vyžadovat zprávy o činnosti spolku a jeho hospodaření.

    · Hlasovat, volit a být volen do výboru dle §7.

    · Využívat výhod vyplývajících z členství ve spolku

    · Využívat sportovní zařízení spolku podle provozního řádu.

§ 5

POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Člen spolku má povinnosti: 

         · Dodržovat stanovy, rozhodnutí výboru a valné hromady

         · Šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku

         · Plnit úkoly uložené rozhodnutím valné hromady a výboru anebo při nich poskytovat potřebnou pomoc.

         · Řádně a včas platit spolkový příspěvek a jiné uložené platby.

         · Dodržovat zásady sportovní etiky a morálky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno spolku.

 2. Od povinnosti platit spolkový příspěvek jsou osvobozeni čestní a zakládající členové klubu.

§ 6

ORGÁNY SPOLKU

1. Orgány spolku jsou:

                   · Valná hromada

         · Výkonný výbor spolku.

§ 7

VALNÁ HROMADA

1.   Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji vždy v prvním pololetí každého roku výkonný výbor spolku. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor spolku na žádost alespoň poloviny členů spolku s hlasem rozhodujícím s udáním předmětu jednání, anebo ji svolává výkonný výbor spolku na základě vlastního rozhodnutí.

2.   Valné hromady mají právo se zúčastnit členové činní, přispívající a zakládající s hlasem rozhodujícím a členové čestní s hlasem poradním.

3.   Valná hromada zejména:

         · Schvaluje doplňky a změny stanov

         · Projednává zprávy o činnosti a hospodaření spolku za minulý rok a schvaluje plán činnosti a rozpočet na rok příští.

         · Projednává zprávu revizní komise o jejich činnosti

         · Volí a odvolává výbor spolku

         · Volí a odvolává členy revizní komise

         · Stanoví výši spolkového příspěvku a způsob jeho placení.

         · Přijímá čestné členy spolku

         · Rozhoduje o vstupu anebo členství v jiných organizacích.

         · Plní úkoly odvolávacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru anebo smírčího soudu.

         · Rozhoduje o zrušení spolku a o způsobu likvidace jeho majetku.

 4.   Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

5.   Nesejde-li se v danou hodinu valná hromada schopná přijímat usnesení, koná se za 15         minut na témže místě a s týmž programem druhá valná hromada, bez ohledu na počet přítomných členů.O věcech nezařazených na program jednání první valné hromady se druhá valná hromad nemůže usnášet.

6.   Výkonný výbor je povinen písemně (zveřejněním na nástěnce klubu, emailem atp.) pozvat všechny členy spolku nejméně 10 dnů před začátkem valné hromady a oznámit program jednání.

7.   Písemné a odůvodněné návrhy členů spolku, které požadují zařadit na program jednání, musí být výkonnému výboru předloženy nejméně 7 dní před Valnou hromadou.

 

§ 8

VÝKONNÝ VÝBOR KLUBU

1.   V době mezi jednáními valné hromady řídí činnost spolku a odpovídá za ni pětičlenný výkonný výbor, zvolený valnou hromadou. Funkční období výboru je dvouleté.

2.   Uprázdní-li se během roku místo některého ze členů výkonného výboru, může výbor spolku na jeho místo, do konání valné hromady, kooptovat nového člena z řad členů spolku. Pokud se v průběhu funkčního období sníží počet zvolených členů výboru o více jak polovinu, svolá výbor klubu mimořádnou valnou hromadu k provedení doplňujících voleb.

3.   Výbor svolává předseda minimálně 4x za kalendářní rok.Mimořádné jednání výkonného výboru musí předseda svolat, požádá-li o to nejméně nadpoloviční většina členů výboru,anebo ho může svolat na základě vlastního rozhodnutí.

4.   Výkonný výbor řídí činnost spolku a přijímá rozhodnutí o všech věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě anebo smírčímu soudu.

5.   Výkonný výbor je oprávněn přijímat usnesení, jsou-li přítomni mimo předsedy anebo místopředsedy alespoň dva členové výkonného výboru. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Rovnost hlasů znamená zamítnutí návrhu.

6.   V čele spolku stojí předseda spolku, který zastupuje výkonný výbor v období mezi jeho jednáními. Je oprávněn jednat jménem spolku ve všech jeho věcech.

7.   Na ustavující schůzi po konání valné hromady volí výkonný výbor spolku  předsedu, místopředsedu, hospodáře a další funkcionáře nutné k zajištění činnosti spolku.

8.   Výkonný výbor spolku je ze všech svých rozhodnutí odpovědný valné hromadě.

9.   Ke své práci si může výkonný výbor spolku zřizovat odborné komise, v jejichž čele stojí předseda, jmenovaný výborem spolku.

10.   K zajištění organizace sportovního výcviku členů spolku může výkonný výbor rozhodnout o zřízení trenérské rady.

11. Ke svému jednání může výkonný výbor přizvat vedoucí družstev, s hlasem poradním

§ 9

TRENÉRSKÁ  RADA

 1.        Trenérskou radu tvoří trenéři spolku dobrovolní i v pracovně právním   vztahu ke spolku, schváleným výkonným výborem spolku.

2.        V čele trenérské rady stojí předseda trenérské rady, který řídí její činnost a výboru za ni zodpovídá.

3.        Ve výkonném výboru trenérskou radu zastupuje s hlasem rozhodujícím její předseda. Jednání výboru se mohou s hlasem poradním zúčastnit i další členové trenérské rady. 

 

§ 10

 SMÍRČÍ SOUD

1.   Spory mezi členy spolku  navzájem řeší smírčí soud, do něhož obě sporné strany zvolí po dvou důvěrnících.Těm předsedá pátý, důvěrníky společně zvolený.

2.   Neshodnou-li se důvěrníci na osobě předsedy, zastává tuto funkci předseda spolku.

3.   O rozhodnutí smírčího soudu informuje jeho předseda výkonný výbor spolku.

4.   Proti rozhodnutí smírčího soudu se lze odvolat k Valné hromadě. Odvolání však nemá odkladný účinek.

§ 11

REVIZNÍ KOMISE

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje zejména správnost a oprávněnost hospodářských operací a jejich soulad se stanovami a obecnými předpisy. Zjistí-li nedostatky, upozorní na ně předsedu a výkonný výbor spolku.

 

2. Revizní komise působí jako rozhodčí komise tj. rozhoduje spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Řízení o těchto záležitostech se řídí obecnými předpisy pro řízení před rozhodčí komisí.

 

3.) Revizní komise má nejméně tři členy. Je volena Valnou hromadou a ze svého středu volí předsedu revizní komise.

 

4. Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů revizní komise na dva, může kooptovat dalšího člena. Kooptace nových členů revizní komise a jejich potvrzení nejbližší Valnou hromadou se řídí analogicky ustanoveními o kooptaci členů výkonného výboru.

 

5. Funkční období revizní komise je minimálně dvouleté. Začíná jejím zvolením na Valné hromadě  a končí zvolením nové revizní komise.

 

6. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů výboru klubu nebo od pověřených osob vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

7. Revizní komise podává zprávu o své činnosti členské schůzi.

 

8. Hlasování revizní komise probíhá obdobně jako hlasování výboru spolku.

 

9. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru klubu ani s funkcí likvidátora.

 

§ 12

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

1.   Majetek spolku tvoří finanční fondy, hmotný movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

2.   Zdroje majetku tvoří zejména:

    · Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu a jiných organizací.

    · Příspěvky, dary a jiné platby členů.

    · Příjmy z vlastní hospodářské činnosti

    · Příjmy z vlastní zahraničně hospodářské činnosti

    · Příjmy z dobročinné činnosti organizované spolkem.

    · Příjmy od sponzorů.

    · Příjmy ze sportovní a společenské činnosti.

    3.   Hospodaření spolku se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem schváleným Valnou hromadou.

4.   Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda a hospodář spolku, případně další předsedou pověřený člen výkonného výboru anebo pracovník spolku.

5.   O nabývání, pozbývání a převodech movitého a nemovitého majetku spolku mimo obvyklé hospodaření a výdajích, v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený rozpočet a plán, rozhoduje výkonný výbor spolku. Částka o které výkonný výbor může rozhodnout nesmí přesáhnout 50.000,- Kč

6.    Se souhlasem Valné hromady může ke plnění svých úkolů a dosahování finančních zdrojů výkonný výbor zřídit hospodářské zařízení anebo podnik.

7. Stejná podmínka se vztahuje i na zřízení finanční půjčky.